Ułatwienia dostępu

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Szkoła Podstawowa w Czernicy, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.czernica.nauczanie.eu
Data publikacji strony internetowej: 28.02.2021r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.05.2021r.
Deklarację sporządzono dnia: 28.02.2021r.

DWA ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU
ASPEKT TECHNICZNY

Strona internetowa jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2021.02.28.

W Szkołe Podstawowej w Czernicy dla strony http://www.czernica.nauczanie.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://www.czernica.nauczanie.eu spełnia wymagania w 87,61 %. Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła Podstawowa w Czernicy będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.
Ułatwienia na stronie http://www.czernica.nauczanie.eu

• podwyższony kontrast
• możliwość zmiany wielkości liter na stronie
• możliwość zmiany czcionki na czytelną (bezszyfrową)
• podkreślenie oraz podświetlenie linków
• możliwość odwrócenia kolorów
• nawigacja klawiaturą.

• INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +75 7132129. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
• Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
• W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
• Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
• Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

• Dostępność wejścia: do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej parkingu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Placówki. Do wejścia budynku prowadzą schody z 2 stopniami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.
• Dostępność parkingu samochodowego przy budynku Placówki.
• Szkoła Podstawowa w Czernicy nie posiada tłumacza języka migowego.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.